Представяне

„АБАГАР ОДИТ“ ООД е одиторско дружество, вписано в регистъра на одиторските дружества под № 0164 /Съгласно Списък на одиторските дружества, членове на Институт на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/ в Република България, публикуван на официалната  му интернет страница/.

Дружеството подлежи на контрол от КПНРО и ИДЕС чрез СККОУ.

Дружеството има за управители двама дипломирани експерт – счетоводители, регистрирани одитори:

Блага Иванова Събева – регистриран одитор от 2001г., вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 0543, притежател на лиценз за одит на застрахователни предприятия и банкови финансови институции

 

Лидия Гергинова Петкова – регистриран одитор от 2001г., вписан в регистъра на регистрираните одитори под № 0560, притежател на лиценз за одит на застрахователни предприятия и банкови финансови институции.Лицето е вписано за вещо лице към СГС и СРС в раздел „Икономисти,одитори“.

 

Двамата  управители са включени в  Списък на регистрираните одитори, членове на Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Република България, публикуван на официалната интернет страница на ИДЕС.

Дружеството разполага с екип сътрудници на одиторите – икономисти, счетоводители, оценители и адвокати.

Професионалният опит на  АБАГАР ОДИТ ООД и управителите включва  големи предприятия в областта на производството, търговията, туризма, строителството и услугите,  застрахователни и пенсионни дружества,  публични дружества, дружества от сферата на енергетиката , акционерни дружества – 100 % собственост на държавата, както и общински.

Управителите имат богат практически опит в областта на счетоводната отчетност, методологията, националните и международните счетоводни стандарти, вътрешния контрол, корпоративните финанси и данъчното облагане. Предоставят висококачествени професионални услуги, които са ориентирани към конкретните потребности и отчитат спецификата на бизнеса на клиентите.

Дружеството предоставя широк спектър от одиторски услуги, който включва: независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети на публични предприятия; преглед на историческа финансова информация; ангажименти за изразяване на сигурност; услуги свързани с компилиране на финансова информация и ангажименти по изпълнение на договорени процедури.

Одиторските услуги включват и оценка на уместността на прилаганата счетоводна политика и надеждността на счетоводните приблизителни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне на финансовия отчет на дружествата-клиенти.